Scalda

Harmonisatie onderwijsdocumenten

Klant

Toegankelijk en veelzijdig onderwijs

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie in Zeeland. Scalda biedt toegankelijk en veelzijdig onderwijs vanuit 11 kleinschalige, vakgerichte colleges. Scalda komt voort uit een fusie tussen ROC Westerschelde en ROC Zeeland. 

 

Vraag

Harmonisatie onderwijsdocumenten

In het fusietraject tussen ROC Westerschelde en ROC Zeeland werden diverse harmoniserings-projecten uitgevoerd. De harmonisatie van onderwijsdocumenten was één van deze projecten. Dit project hield in dat de diverse onderwijsdocumenten op één lijn gebracht moesten worden. Aan Kusoma werd gevraagd deze harmonisatie uit te voeren. Het ging hierbij onder meer om de volgende documenten:

  • Examenreglement
  • Handboek Examinering
  • Studentenstatuut
  • Format voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
Aanpak

Inventariseren, opzetten en afstemmen

Onze aanpak was als volgt:

1.       Inventariseren te harmoniseren documenten

Allereerst hebben we een overzicht gemaakt van de documenten die geharmoniseerd moesten worden. Op basis van een reeds beschikbare lijst en een rondgang bij diverse documenteigenaren hebben we een specifieke lijst opgesteld. In overleg met de projectleider hebben we hier deadlines aan gekoppeld.

 2.       Eerste opzet

Op basis van de bestaande documenten van zowel ROC Westerschelde als ROC Zeeland hebben we gesprekken gevoerd met enkele inhoudsdeskundigen. In deze gesprekken gingen we na hoe de huidige documenten tot stand waren gekomen en wat naar hun idee de sterke punten en verbeterpunten van deze documenten waren. Op basis van deze informatie hebben we de documenten ‘in elkaar geschoven’ tot een eerste opzet.

3.       Afstemming met betrokkenen

De eerste opzet van de verschillende documenten is voorgelegd aan de oorspronkelijke documenteigenaren bij zowel ROC Westerschelde als ROC Zeeland. Op basis van hun feedback pasten wij de documenten verder aan, waarna ze ter goedkeuring voorgelegd werden aan diverse andere betrokkenen: de werkgroep Examinering, de Beleidsadviesgroep Onderwijs & Ontwikkeling en tenslotte het College van Bestuur. 

Resultaat

Geharmoniseerde onderwijsdocumenten

Het resultaat bestaat uit een serie geharmoniseerde onderwijsdocumenten die de nieuwe onderwijsinstelling Scalda vanaf het nieuwe schooljaar (2012-2013) kan gebruiken:

  • Handboek Examinering
  • Examenreglement
  • Format voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER)
  • Examenregeling extraneï 
  • Studentenstatuut
  • Klachtenregeling