Calibris

Diverse projecten rond kwalificatiedossiers

Klant

Kenniscentrum Zorg, Welzijn en Sport

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat.

Calibris verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.

Vraag

Voor Calibris hebben wij vele projecten uitgevoerd:

Ontwikkelen kwalificatiedossiers

Voor de nieuwe kwalificatiestructuur moesten alle kenniscentra kwalificatiedossiers (kd’s) ontwikkelen volgens een vernieuwd format. Calibris heeft Kusoma gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van de dossiers:

 • Mbo-verpleegkundige
 • Verzorgende
 • Helpende Zorg & Welzijn
 • Zorghulp
 • Maatschappelijke Zorg
 • Pedagogisch Werk

Verbetering kwalificatiedossiers Verzorging & Verpleging

In het platform Verpleging en verzorging van Calibris, hebben werkgeversorganisaties naar voren gebracht de vakkennis en vakvaardigheden op het gebied van Verzorging & Verpleging scherper en uitgebreider geformuleerd te willen zien in de kwalificatiedossiers.

Er is besloten eerst een pilotproject uit te voeren dat zich richt op het kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige en de branche Ziekenhuizen. Calibris en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Calibris hebben dit pilotproject opgepakt. Calibris heeft Kusoma gevraagd hierbij de rol van projectleider op zich te nemen.

Ontwerpen door-, zij- en terugstroomprofielen

Voor de diverse opleidingen in de richtingen zorg, welzijn en sport wilde kenniscentrum Calibris in kaart brengen waar sprake was van overeenkomsten. Door dit inzichtelijk te maken, wordt in een oogopslag duidelijk voor welke onderdelen leerlingen vrijstellingen krijgen als zij overstappen naar een andere opleiding binnen de sector.

Ontwikkelen kd’s in het kort

Calibris wilde van al haar kwalificatiedossiers van diverse studiejaren een korte samenvatting maken om iedereen binnen het werkveld en het onderwijs op hoofdlijnen te informeren over de inhoud van de kwalificatiedossiers.

Aanpak

Onze aanpak was als volgt:

Ontwikkelen kwalificatiedossiers 

shutterstock_1573904Bij het ontwikkelen van de kwalificatiedossiers hanteerden wij de volgende werkwijze:

 1. Inventariseren status
  Het kwam regelmatig voor dat het traject van een bepaald kwalificatiedossier (kd)al eerder was gestart. Wij inventariseerden dan op hoofdlijnen wat de huidige status was, wie er bij betrokken waren en eventuele bijzonderheden.
 2. Ontwikkelen concept
  Op basis van verzamelde informatie, input van anderen, opmerkingen van Coördinatiepunt Colo en onze eigen onderwijskundige expertise, ontwikkelden wij een nieuw concept van het kd.
 3. Expertgroepen
  Om te toetsen of de inhoud van het kd overeenkwam met de eisen van het werkveld en de mogelijkheden van het onderwijs, hebben wij diverse bijeenkomsten met expertgroepen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaven vertegenwoordigers vanuit zowel werkveld als onderwijs hun mening over het concept. Aanvullingen en verbeteringen die hierin naar voren kwamen, pasten wij aan in het kd.
 4. Toets door Coördinatiepunt
  Elk kd moest wettelijk worden goedgekeurd door het Coördinatiepunt. Op- en aanmerkingen vanuit het Coördinatiepunt hadden in het algemeen alleen betrekking op de invulling van het format, niet op de inhoud zelf. Eventuele opmerkingen hebben wij verwerkt, waarna het kd werd goedgekeurd.

Verbetering kwalificatiedossiers Verzorging & Verpleging

Vaststellen werkwijze

Na het in kaart brengen van de eisen en randvoorwaarden hebben we in overleg met Calibris, de NVZ en de werkgeversorganisaties de volgende werkwijze vastgesteld:

 • De inhoud van de kennis toevoegen in deel C van het kwalificatiedossier;

 • De typering van het kennisniveau toevoegen in deel D van het kwalificatiedossier;

 • Een servicedocument ontwikkelen dat de branchespecifieke vakkennis beschrijft op een gevraagd kwalificatieniveau.

Opstellen projectplan

Op basis van de werkwijze hebben wij een projectplan opgesteld. Hierin werd onder andere opgenomen:

 • wie de verschillende betrokkenen waren bij de pilot

 • hoe de afstemming tussen NVZ en Calibris zou verlopen

 • een meer gedetailleerde beschrijving van de werkwijze

 • een planning

Samenstellen expertgroep

We hebben vervolgens zo snel mogelijk de expertgroep samengesteld. Deze expertgroep bestond uit 13 inhoudsdeskundigen, zowel vanuit het werkveld als vanuit het onderwijs: opleidingsfunctionarissen van verschillende ziekenhuizen en ROC’s. Dit is een bewuste keuze geweest, omdat op deze manier eventuele verschillen van inzicht tussen opleiding en praktijk besproken konden worden.

Organiseren expertgroep-bijeenkomsten

In totaal hebben er 4 bijeenkomsten met de expertgroep plaatsgevonden, van elk 2,5 uur. Deze bijeenkomsten heeft Kusoma volledig voorbereid en geleid. Gedurende dit traject werd nauw contact onderhouden met de NVZ, die ondertussen met een eigen onderzoek gestart was dat raakvlakken met deze pilot had.

 Verwerken van resultaten

De leden van de expertgroep waren allemaal erg enthousiast en betrokken, wat resulteerde in inhoudelijk sterke bijeenkomsten. Hierdoor is een goed beeld ontstaan over het type en niveau van de gevraagde vakkennis en -vaardigheden van de Mbo-verpleegkundige. Deze informatie is volgens plan toegevoegd in de kwalificatiedossiers en in een apart servicedocument.

Ontwerpen door-, zij- en terugstroomprofielen

Bij het ontwerpen van door-, zij- en terugstroomprofielen hanteerden wij de volgende werkwijze:

 1. Ontwikkelen format
  Kusoma heeft allereerst een format ontwikkeld waarin de inhoud van verschillende opleidingen samengevat en vergeleken kon worden.
 2. Analyseren werkprocessen en competenties
  In het format hebben wij steeds twee opleidingen naast elkaar gelegd. Zo konden wij van deze opleidingen analyseren in hoeverre werkprocessen en competenties overeenkwamen.
 3. Vastleggen mogelijke vrijstellingen
  Op basis van de analyses is per combinatie van opleidingen vastgelegd in hoeverre leerlingen vrijstelling krijgen bij door-, zij- en terugstroom.

Ontwikkelen kd’s in het kort

Voor Calibris hebben wij (bijna) jaarlijks de kd’s in het kort ontwikkeld. Hierbij hanteerden wij telkens de volgende werkwijze:

 1. Inventariseren oude versies kd in het kort
  We hebben voor het ontwikkelen van de kd’s in het kort steeds de voorgaande versie als uitgangspunt genomen. Bij Calibris-medewerkers hebben wij vervolgens geïnventariseerd welke (tekstuele en inhoudelijke) aanmerkingen zij hadden op deze versie.
 2. Inventariseren wijzigingen in nieuwe kd’s
  De inhoud van elk kd in het kort hebben we naast het nieuwste kd gelegd om te kunnen beoordelen of er nog wijzigingen waren die van invloed zouden kunnen zijn op de tekst van het kd in het kort. Soms wijzigden (namen van) werkprocessen of benodigde competenties.
 3. Ontwikkelen format
  Vervolgens heeft Kusoma een opzet gemaakt voor een format, volgens welke alle kwalificatiedossiers in het kort geschreven konden worden.
 4. Schrijven kd’s in het kort
  Tenslotte is de opzet voor alle kwalificatiedossiers ingevuld. 
Resultaat

Ontwikkelen kwalificatiedossiers

Calibris heeft kwalificatiedossiers kunnen opleveren die herkenbaar waren voor het werkveld en uitvoerbaar voor het onderwijs. De kwalificatiedossiers zijn bovendien goedgekeurd door het Coördinatiepunt, waarmee Calibris aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan.

Als voorbeeld vindt u hier het kwalificatiedossier van de Mbo-verpleegkundige: KD Mbo-verpleegkundige

Verbetering kwalificatiedossiers Verzorging & Verpleging

Het resultaat bestaat uit een kwalificatiedossier dat de inhoud en typering van de kennis gedetailleerd(er) beschrijft en een servicedocument dat het kennisniveau beschrijft. Het servicedocument is een hulpmiddel voor de ruim 40 ROC’s bij het vormgeven van hun opleiding.

Beide documenten zijn te raadplegen via de website van Calibris.

Ontwerpen door-, zij- en terugstroomprofielen

Calibris beschikte over duidelijke overzichten waarin in één oogopslag te zien is op welke punten opleidingen overeenkomen en voor welke onderdelen leerlingen vrijstelling kunnen krijgen bij door-, zij- of terugstroom. Hieronder enkele voorbeelden van stroomprofielen die wij hebben ontwikkeld:

Doorstroomprofiel van Maatschappelijke Zorg (niveau 3) naar Sociaal Cultureel Werker (niveau 4)
Zij-instroomprofiel van Pedagogisch Werk (niveau 3) naar Maatschappelijke Zorg (niveau 3)
Terugstroomprofiel van Pedagogisch Werk (niveau 3) naar Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2)

Ontwikkelen KD’s in het kort

Voor elk kwalificatiedossier is een heldere samenvatting beschikbaar, zodat (toekomstige) leerlingen snel een beeld kunnen krijgen van hun opleiding. Voorbeelden van KD’s in het kort die Kusoma heeft ontwikkeld:

KD in het kort – Apothekersassistent
KD in het kort – Pedagogisch Werk

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin